Vytisknout

logo

Rozvoji českého stavebního sektoru by ze strany státu nejvíce pomohlo odbourání zdlouhavého procesu přípravy a povolování staveb. Další velkou pomocí by bylo jednotné a rychlejší rozhodování stavebních úřadů a lepší připravenost projektů veřejných zakázek. Podle čtvrtiny stavebních společností budou mít letošní volby na stavební sektor negativní vliv, opačný názor má naopak polovina ředitelů stavebních firem. Vznik nového Ministerstva stavebnictví ČR by uvítala polovina stavebních společností. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q2/2017 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se Skupinou Saint Gobain.

 

Rozvoji českého stavebnictví by stát jednoznačně nejvíce pomohl opatřeními na zjednodušení zdlouhavého a administrativně náročného procesu přípravy a povolování staveb. Shodli se na tom všichni dotázaní ředitelé stavebních společností a na stupnici 0 až 10, kde desítka představuje opatření, které by maximálním způsobem pomohlo rozvoji stavebního sektoru, mu přiřadili průměrnou známku 8,9. Velký pozitivní vliv by také mělo jednotné a rychlejší rozhodování pracovníků stavebních úřadů (8,4 bodu z maximálních 10) a lepší připravenost projektů veřejných zakázek (8,2 bodu z maximálních 10). Naopak nejméně významnými faktory by podle ředitelů stavebních společností bylo započetí realizace veřejných projektů ještě před dokončením výkupu pozemků, a větší podpora státu při výstavbě sociálního bydlení (oba faktory shodně 6,2 bodu z maximálních 10). Pro velké stavební firmy a společnosti zaměřené na inženýrské stavby je také důležité, aby vzniklá nová vláda pokračovala v již rozpracovaných projektech.

 

  2017 6 11

Podle poloviny (50 procent) stavebních společností nebudou mít letošní volby do Poslanecké sněmovny negativní vliv na vývoj stavebnictví v České republice. Nepříznivého vlivu voleb se naopak obává čtvrtina (28 procent) ředitelů. „Volby by neměly zásadně ovlivnit vývoj českého stavebnictví, a pokud ano, tak až v druhé polovině roku dlouhým nekonáním při procesu ‚předávání moci‘,“ tvrdí Pavel Pilát, generální ředitel, Metrostav, a. s. „Myslím, že volby ovlivní stavebnictví, a to jak v pozitivním, tak i negativním směru. Přibližně do poloviny letošního roku bude snaha rozjet a dotáhnout celou řadu projektů v rámci předvolební agitace. Od přibližně poloviny roku se pro státní správu a samosprávu zadávání nových projektů výrazně zpomalí a bude se čekat na výsledky voleb,“ předpokládá Pavel Schlitter, obchodní ředitel, SITEL, spol. s r.o. „Především je definitivně třeba opustit představu, že k lepším zítřkům se lze prošetřit. Prosperující stát nutně potřebuje fungující stavebnictví a to zase nutně potřebuje podporu politických elit. Velmi oceňuji slova pana prezidenta Zemana, který pojmenoval problém podinvestovanosti české ekonomiky, a očekávám, že nový establishment bude po volbách v tomto také konat. Stavební firmy si rukávy do práce rády vyhrnou,“ poukazuje na nutné změny Luboš Tomášek, ekonomický ředitel, STRABAG Rail, a. s. „Každé volby, resp. následné personální změny, přinesou minimálně časovou prodlevu v uzavírání nových kontraktů. Negativní vývoj v českém stavebnictví nečekám, pokud noví klíčoví představitelé přijmou stávající koncepci přípravy a realizace staveb, která by se již měnit výrazně neměla s ohledem na blížící se konec OPD,“ dodává Martin Vilč, ředitel společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a. s.

  2017 6 12

V názorech na případný vznik Ministerstva stavebnictví ČR jsou však ředitelé stavebních společností nejednotní. Zatímco polovina (48 procent) z nich by vznik tohoto ministerstva uvítala, druhá polovina (47 procent) má na věc opačný názor. Jednoznačnější je situace u velkých firem, které by vznik nového ministerstva uvítaly ve dvou třetinách případů (68 procent). „Pro další vývoj stavebnictví je důležité, aby se změnil pohled státu a státní správy na celou tuto oblast. Spousta těch, kdo o investicích rozhodují, mnohdy hledá jen důvody, proč to nejde. Důvodem je nízká zainteresovanost na tom, aby vůbec nějaké nové stavby vznikaly,“ vysvětluje Karel Branda, ředitel společnosti Trigema Building. „Stavebnictví je velmi důležitý obor národního hospodářství. O jeho významu bylo napsáno jistě již dost. Je to obor poměrně složitý. Potřebuje koncepci, dlouhodobé plánování, kvalitní přípravu a organizaci. Stavění je dlouhodobý proces a všichni potřebujeme, aby se stavební procesy zrychlily. Výkonné a odborně zdatné kapacity investorské, projektantské i dodavatelské se budují a připravují dlouho. Stavebnictví potřebuje kontinuitu a politickou podporu. Kolísání trhu mu velmi škodí. Nelze dva roky intenzivně stavět a pak na tři roky vše, tj. projektování, přípravu i výstavbu, stopnout. Škody jsou pak dalekosáhlé a projeví se nakonec v kvalitě staveb a následně v kvalitě života, životního prostředí, funkčnosti hospodářství, atd. Bohužel, vzhledem k tomu, do jaké problematické situace se obor za poslední léta dostal, je třeba právě teď pozitivních impulzů, aby obor neopouštěli odborníci, aby dostali prostor, důvěru, aby mohli na sebe vzít odpovědnost a aby byl obor do budoucna dostatečně atraktivní pro mladé lidi, techniky, studenty, řemeslníky,“ rozebírá aktuální situaci ve stavebnictví František Fryš, jednatel, SWIETELSKY stavební, s. r. o. „Zařazení změny kompetenčního zákona do volebních programů politických stran a jeho uplatnění v novém  programovém prohlášení vlády, a především jeho následná realizace, by stavebnictví v ČR rozhodně prospěla, především řízením rezortu z jednoho místa,“ souhlasí s myšlenkou na vznik ministerstva stavebnictví Pavel Pilát, generální ředitel, Metrostav, a. s. „Nemyslím, že by další ministerstvo významněji přispělo ke zlepšení českého stavebnictví. Je třeba pokračovat v procesu zjednodušení přípravy staveb, rozvíjet komunikaci s odbornými uskupeními, dodavateli a investory,“ oponuje Richard Osang, generální ředitel, COLAS RAIL CZ.

  2017 6 13

Podle ředitelů stavebních společností jsou v současné době v průměru dvě pětiny (39,9 procenta) veřejných soutěží předem připravené na míru pro konkrétního uchazeče. Naopak velké stavební společnosti a firmy zaměřené na inženýrské stavby přitom hodnotí jako předem připravenou pouze zhruba čtvrtinu (27,4, respektive 24,1 procenta) veřejných soutěží.

 

 

 

Více na www.ceec.eu

  

Kontakt pro média:


Ing. Jiří Vacek, Ph.D., MIM
Ředitel společnosti
CEEC Research s.r.o.
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 774 325 111

CEEC Research je největší analytickou společností specializující se na stavebnictví, projektový a developerský sektor, strojírenství a oblast veřejných zakázek v zemích střední a východní Evropy. Byla založena v roce 2005 a od té doby bezplatně poskytuje studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji v těchto segmentech v deseti zemích střední a východní Evropy. Všechny studie a analýzy CEEC Research jsou založené výhradně na údajích získaných z pravidelných strukturovaných interview s klíčovými představiteli vybraných největších, středních i malých společností.

CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám stavebního, projektového, developerského, strojírenského a veřejného sektoru také organizuje specializovaně zaměřené konference, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších stavebních, developerských, projektových a strojírenských společností, prezidenti svazů, cechů a komor z těchto oblastí, aby diskutovali s nejvyššími představiteli státu vybraných zemí.